Fundamentaj Terminoj proponitaj de membroj kaj kunlaborantoj de JEGA

Bonvole skribu vian proponon au^ opinion al REDAKTEJO.

Esperantaj terminoj proponitaj japana prononco en esperanto japana en latina litero
potenca acui atsui
potencialo, potenco, dikeco, forteco acumi atsumi
gusto, nuanco, ebleco aj^i aji
sennuanciga, forigi eblecon, nuligi eblecon aj^i-kes^i aji-keshi
vaka triangulo aki-sankaku aki-sankaku
minaco, s^ako atari atari
impeti, enpus^i, enbati atekomu atekomu
c^apo boos^i boushi
lig{ad}o, ligmeto cugi tsugi
tus^meto, gluumo cuke tsuke
transtus^o cukekos^i tsukekoshi
kunpus^ig^o cukiatari tsukiatari
problemgoo, viv-au~-mort-problemo cume-go tsume-go
ligi cunagu tsunagu
grua ennestig^o curu no su-gomori tsuru no sugomori
meza stadio c^uuban chuuban
centra kampo c^uugen, mannaka chuugen, man-naka
sen finludo, rezignita ludo c^uuos^i chuuoshi
latero dai-issen dai-issen
spirpunkto dame dame
neu~trala punkto dame dame
sufokig^o, spirmanko dame-zumari dame-dzumari
danno, majstra nivelo dan dan
koagulita kvar{o}, bulac^o dango(dango-jonmoku) dango(dango-yonmoku)
potencialo gaisei gaisei
pordo, retkapt{um}o geta geta
goo go, igo go, igo
interna kvino go-moku nakade go-moku nakade
pasiva meto, nesekviga meto gote gote
halti sekvigumon, halti kontrau~ulan sekvigan limarang^an meton gjaku-jose gyaku-yose
teritorio g^i(j^i) ji
kontanto g^icuri(j^icuri) jitsuri
egalludo g^igo(j^igo) jigo
komenca stadio g^oban(j^oban) joban
batalmodelo, establita formo? g^ooseki(j^ooseki) jouseki
sins^topo, triangulig^o guzumi guzumi
rapida ludo, rapidgoo haja-go haya-go
embusko?, insido hame-te hame-te
flora seso, interna florforma seso hana-roku hana-roku
s^pruco?, oblikven-suriro hane hane
enkramp{ad}o, pincumo? hasami hasami
c^irkau~tus^meto, pinc^-tus^meto hasami-cuke hasami-tsuke
subfleksi hekomu hekomu
rando hen hen
etend{ad}o, etendumo hiraki hiraki
esenca meto hon-te hon-te
plong^o, sinofero, enj^etumo hoori-komi houri-komi
stelo, stelpunkto hos^i hoshi
fleksebleco, neaperinta ebleco hukumi hukumi
inters^ang^o {de oferoj} hurikau~ari hurikawari
formaci{ad}o huseki huseki
formaciaj linioj huseki-sen huseki-sen
vivo iki iki
unupunkta etendo ikken-biraki ikken-biraki
unupunkta salto ikken-tobi ikken-tobi
sub la s^tonoj, sub la kaptitoj is^i no s^ita ishi no shita
oblonga seso ita-roku ita-roku
KOO kun unu libero por Blanko (au~ Nigro), KOO je unumeta diferenco itte-jose-koo itte-yose-kou
interna kvaro jon-moku nakade yon-moku nakade
spionumo, testumo, joosu-mi(joosu o miru) yousu-mi(yousu wo miru)
limarang^o, finigo, limigado jose yose
movi elaste, malstrec^igi jurumeru yurumeru
malstrec^ita s^tuparo, loza s^toparo jurumi-s^ic^oo yurumi-shichou
profitig^as, esti avantag^a juuri-da yuuri-da
praktika j^issen-teki jissen-teki
triangula kvar{o} j^ingasa(kasa-jon) jingasa(kasa-yon)
cirkla ripetminaco j^unkan-koo junkan-kou
spirpunkto kacuro katsuro
verteco kado, kjokuguu kado, kyokuguu
pretendumo, atako, angula minaco kakari kakari
falsa okulo kakeme kakeme
oblikva ligo kake-cugi kake-tsugi
kroc^i kakeru kakeru
s^losila kaname no kaname no
bonformo katac^i katachi
solida ligo kata-cugi kata-tsugi
s^ultrobatumo kata-cuki kata-tsuki
c^evala salto keima keima
c^evala monopolumo keima-s^imari(keima-g^imari,keima-j^imari) keima-shimari(keima-jimari)
limigo de kontrau~ula kvazau~teritorio kes^i kesu
elpoenti, efikigi kikasu kikasu
deviga meto, efika meto kikas^i kikashi
efika rimedo, prioritata procedo kiki-suj^i kiki-suji
atuti kimeru kimeru
tranc^i, cekcumi kiru kiru
kjuo, submajstra nivelo kjuu kyuu
etaj etendoj kobiraki kobiraki
egaligaj poentoj, poenta egaligo komi komi
substela punkto komoku komoku
ripeta minaco, koo, altern-kapto koo kou
du-lau~iro, malgranda lavango ko-nadare ko-nadare
gajni la ripetminacon koo ni kacu kou ni katsu
valoro de la ripetminaco koo no kac^i kou no kachi
postuli kompenson koo o tateru, koo-date suru kou wo tateru, kou-date
kapti ripete koo o torikaesu kou wo torikaesu
kaptkonkuro kun ripetminaco koo-cuki semeai kou-tsuki semeai
rekapta kompens(aj^)o koo-gau~ari kou-gawari
rekapta kompensejo koo-zai kou-zai
trodensa {formo} kori-gatac^i kori-gatachi
oblikven-parig^o, oblikven-suriro, diagonalumo kosumi kosumi
kun la meto de Nigro kuro-ban de kuro-ban de
konfuziga magirau^as^ii magirawashii
rondita s^tuparo mau^as^i-s^ic^oo mawashi-shichou
punkto me me
okulo me, gan me, gan
okulavantag^o, kun okulo sen okulo me-ari me-nas^i me-ari me-nashi
s^topi okulon, senokuligi me o cubusu me wo tsubusu
alternativo, samvarola miai miai
rimarkinda meto, mirinda meto mjoo-s^u myou-syu
kvazau~teritorio, ebla teritorio mojoo moyou
apudstela punkto moku-hazus^i moku-hazushi
mort-kaj-vivpunkto, interna fatala punkto, interokulumo? nakate(nakade) nakate(nakade)
duopa oblikven-suriro nidan-bane nidan-bane
dupunkta etendo niken-biraki niken-biraki
dupunkta salto niken-tobi niken-tobi
meti sur du stelojn en paralela linio, {formaciado de} g^emelaj steloj ni-ren-sei ni-ren-sei
eltiro, sin-eltiro, rekten-iro, strekumo nobi nobi
sin eltiri, rekten-iri nobiru nobiru
lavangkapto oi-otos^i oi-otoshi
testi fendon, gvati nozoki nozoki
handikaps^tonoj oki-is^i oki-ishi
larg^a c^evalo, longa c^evalo oogeima oogeima
larg^a c^evala etendo oogeima-biraki oogeima-biraki
lar^ga cevala monopolumo oogeima-g^imari(oogeima-j^imari) oogeima-jimari
tri-lau~iro, granda lavango oo-nadare oo-nadare
grandokula avantag^o oo-naka ko-naka oo-naka ko-naka
premo, haltigo, blokumo osae osae
enpremo osae-komi osae-komi
florformo, stelformo pon-nuki pon-nuki
foranima meto poka poka
interligo renkaru renraku
duobla minaco rjoo-atari ryou-atari
duopa ripetminaco, ambau~a koo, duopa altern-kapto rjoo-koo ryou-kou
ambau~aktiva meto, ambau~ sekviga rjoo-sente ryou-sente
punkto, linio ro ro
ses-morta, ok-viva rokus^i-has^s^oo rokushi-hasshou
malpeza, belforma sabaki sabaki
arang^i en bonan ordon sabaku sabaku
simetria formo havas rimedon sur g^ia akso sajuu-dookei c^uuoo ni te ari sayuu doukei chuuou ni te ari
tripunkta etendo sangen-biraki sangen-biraki
interna trio sanmoku-nakade sanmoku-nakade
meti sur tri stelojn en paralela linio, {formaciado de} trig^emelaj steloj san-ren-sei san-ren-sei
tri-tri {punkto} sansan sansan
kunvivo, sendaurigo seki seki
kaptkonkuro semeai semeai
aktiva meto, sekviga meto sente sente
ekstera spirpunkto soto-dame soto-dame
tendeno? sug^i(suj^i) suji
fus^a procedo sug^i-c^igai suji-chigai
angulo sumi sumi
kas^ita kurbkvaro en angulo sumi no magari-jonmoku sumi no magari-yonmoku
sin-oferado sute-is^i sute-ishi
morto s^i, s^ini shi, shini
elpremi, stringi s^iboru shiboru
s^tupara kapto, s^tuparo s^ic^oo shichou
embusko, meto super s^tuparo s^ic^oo-atari shichou-atari
monopolumo, angula okupo s^imari shimari
mortinto(j) s^ini-is^i, s^iseki shini-ishi, shiseki
sin elturni s^inogu shinogu
tro naiva s^oog^(j^)iki sugiru shoujiki sugiru
fina stadio s^uuban syuuban
alta monopolumo taka-s^imari(taka-g^imari,taka-j^imari) taka-shimari(taka-jimari)
superstala punkto takamoku takamoku
(bambu)artiko takehu takehu
meti en sin teire teire
metordo, procedo tej^un tejun
centra stelo tengen tengen
meti alien te-nuki te-nuki
tendeno, procedo, akrumo tesug^i(tesuj^i) tesuji
spirnombro, nombro de spirpunkto, metnombro por kapti te-suu te-suu
salto tobi tobi
ambau~flanke ne plu metebla tomo ni osu-te-nas^i tomo ni osu-te-nashi
kapti tori tori
intersidig^o u~ariuc^i wariuchi
interveni, ens^ovig^i, kojnumi u~arikomu warikomu
transvado, transpaso u~atari watari
interna spirpunkto uc^i-dame uchi-dame
s^topi, okul-falsigo uc^i-kaku uchi-kaku
paras^utatako, invadumo uc^ikomi uchikomi
rebata kapto, muskaptilo[humora] utte-gaes^i utte-gaeshi
laika meto zoku-s^u zoku-shu